mężczyzna i notatki

Wywóz nieczystości płynnych w świetle obowiązujących przepisów

Użytkowanie każdego budynku skutkuje powstawaniem nieczystości płynnych. W świetle obowiązujących przepisów to do właściciela nieruchomości należy obowiązek ich bezpiecznego wywozu oraz utylizacji. Istnieje jednak możliwość, aby oddelegować tę czynność wyspecjalizowanym podmiotom.

 

Kto może zajmować się wywozem nieczystości płynnych?

Na wstępie należy podkreślić, że nieczystości płynne nie są obojętne dla środowiska. Bardzo często zawierają mnóstwo szkodliwych substancji, których nieodpowiednia utylizacja mogłaby być niebezpieczna dla ekosystemu. Z tego powodu wywozem nieczystości płynnych mają prawo zajmować się tylko takie podmioty, które uzyskały stosowne zezwolenie na świadczenie usług asenizacyjnych.

Warto zaznaczyć, że aby uzyskać wspomniane zezwolenie, trzeba uprzednio spełnić kilka przesłanek. Chodzi tu m.in. o posiadanie odpowiednich pojazdów, zwanych asenizacyjnymi, które są w pełni przystosowane do wywozu nieczystości płynnych. Konieczne jest również zobowiązanie się do świadczenia usług asenizacyjnych w taki sposób, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska. Zajmujemy się asenizacją w Słupsku, zachowując wszelkie środki ostrożności oraz z poszanowaniem przepisów prawa.

 

Czym są usługi asenizacyjne?

Najprościej mówiąc, jest to zbiór czynności ukierunkowanych na wywóz oraz późniejszą utylizację nieczystości płynnych. Jak już zostało wspomniane, do ich legalnego świadczenia konieczne jest uzyskanie stosowanego zezwolenia. Z tego powodu właściciele budynków oddelegowują prace asenizacyjne profesjonalnym firmom. W ten sposób zwalniają się z odpowiedzialności, którą nakłada na nich ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W zakresie usług asenizacyjnych mieści się wiele czynności, a są to m.in.:

  • wywóz nieczystości płynnych (z gospodarstw rolnych, szamb i oczyszczalni przydomowych, zakładów produkcyjnych);
  • transport odebranych nieczystości płynnych, a także ich odkażanie;
  • utylizacja nieczystości płynnych.